Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie – to produkty, mające przede wszystkim za zadanie zapewnić świadczenia rodzinie i osobom pozostającym na utrzymaniu ubezpieczonego w przypadku jego śmierci.

W ostatnich latach rola ubezpieczeń na życie zdecydowanie wzrosła. Rozszerzone zostały też funkcje takich produktów. Polisy, na życie prócz charakteru ochronnego, mogą dziś służyć także jako produkt oszczędnościowy (inwestycyjny). Ważną rolą ubezpieczeń na życie jest także zapewnienie ubezpieczonemu środków na dodatkową emeryturę.
Ubezpieczenia na życie można podzielić na dwie podstawowe kateogie:

1.Polisy ochronne

To klasyczne ubezpieczenia na życie. W przypadku śmierci ubezpieczonego, świadczenie z umowy ubezpieczenia gwarantuje, że jego rodzina nie pozostanie bez środków do życia.

2.Polisy oszczędnościowe (inwestycyjne)

To ten rodzaj ubezpieczenia, dzięki któremu możemy pomnożyć swój majątek z myślą o przyszłej emeryturze. Pieniądze z naszych składek inwestowane są na rynku, najczęściej za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (takie polisy nazywa się unit-linked). Tak pomnożony majątek może być podstawą np. dodatkowej emerytury. Oczywiście polisy inwestycyjne mają także funkcję ochronną, tj. każda z nich przewiduje świadczenie dla rodziny w wypadku śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpiecznia majątkowe – to produkty z jednej strony chroniące przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku, z drugiej – zabezpieczające interesy osób,  które wskutek zdarzenia losowego mogą zostać poszkodowane.

Rodzajów ubezpieczeń majątkowych jest wiele, ale wyróżnić można trzy podstawowe rodzaje:

1. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

Obejmują ryzyko wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej. Osoba objęta ubezpieczeniem – w zależności od rodzaju ubezpieczenia – ma prawo do jednorazowego lub regularnego świadczenia.

2.Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie to działa w przypadku, gdy ubezpieczony wyrządzi innej osobie szkodę i jest zobowiązany do jej naprawienia. Posiadanie polisy OC powoduje, że świadczenie poszkodowanemu wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie sprawca szkody. W ten sposób chroniona jest zarówno osoba poszkodowana jak i interes posiadacza polisy.

3.Ubezpieczenia mienia

Ten rodzaj ubezpieczeń chroni przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku – pożaru mieszkania, kradzieży pojazdu itp. Tego rodzaju produkty mogą zabezpieczać mienie na wypadek szkód spowodowanych żywiołami lub wypadków. W ten sposób można ubezpieczyć budynki, budowle, maszyny, urządzenia, samochody czy sprzęt elektroniczny.